RODO

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

 • Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. z siedzibą w Koluszkach, ul. Paderewskiego 1, (dalej: AGAT S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 • Do kontaktu w sprawach ochrony danych w AGAT S.A. służy następujący adres e-mail: biuro@agat-koluszki.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną,
  • obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez AGAT S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
  • podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
  • wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
  • prawnie usprawiedliwiony interes AGAT S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez AGAT S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.
 • Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 • Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od AGAT S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby AGAT S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże AGAT S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
  • prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy AGAT S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: biuro@agat-koluszki.pl lub adres siedziby AGAT S.A.  z dopiskiem „Ochrona Danych”
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.