EKOLOGIA

W dziedzinie ochrony środowiska możemy poszczycić się znacznymi osiągnięciami oraz dużym doświadczeniem w budowie obiektów ekologicznych na terenie całego kraju.

Wykonujemy oczyszczalnie ścieków:

  • przemysłowych – wraz z kompleksową modernizacją gospodarki wodno-ściekowej – dla potrzeb przemysłu petrochemicznego,
  • komunalnych, z przystosowaniem do oczyszczania mieszaniny ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, wodami opadowymi i roztopowymi.

Zbudowaliśmy wiele biologicznych oczyszczalni ścieków ze złożami hydrobotanicznymi, niezbędnymi przy oczyszczaniu ścieków skażonych substancjami ropopochodnymi.
W realizowanych przez nas inwestycjach wykorzystujemy nowoczesne urządzenia niepowodujące zagrożenia dla środowiska naturalnego.