AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 010 000 złotych i dzieli się na 1 010 000 akcji o nominalnej wartości 1 złoty każda, w całości opłaconych.

Dematerializacja akcji

Wskutek wejścia w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2020 r. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Kontakt dla akcjonariuszy: wza@agat-koluszki.pl

Przedsiębiorstwo AGAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koluszkach (95-040) ul. Paderewskiego 1
tel.: +48 44 714 66 10
fax: +48 44 714 66 20
e-mail: biuro@agat-koluszki.pl
NIP 773-000-74-03; REGON 004705192; BDO 000102103

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310595 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi; XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 1 010 000 zł, kapitał wpłacony: 1 010 000 zł

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się 8 czerwca 2020 r.